Българска асоциация за Интернет

Официално становище на Българската Асоциация за Интернет във връзка със заповед номер РД-09-235 от 19 декември 1998г. на КПД за лицензиране на Интернет доставчиците в България.

Основна цел на Българската Асоциация за Интернет от самото й създаване е да съдейства и участва в процеса на индустриално саморегулиране на пазара на Интернет услуги. Като основни задачи в устава на асоциацията са заложени изработването на професионално-етичен кодекс и норми за работа в сектора, които да способстват за неговото развитие и саморегулиране и да защитават пълноценно интересите както на потребителите, така и на тези, за които Интернет е професия.

Ние, членовете на БАИ, считаме, че основният и най-добър механизъм за регулация на всеки сектор в условията на пазарна икономика е саморегулацията на самия пазар. Основна цел на нашата дейност е развитието на Интернет пазара в България, защото то е най-силния фактор за прогреса и просперитета в тази важна и перспективна област. Искрено се надяваме и считаме за необходимо работата ни в тази насока да става в тясно сътрудничество със съответните държавни органи и в условията на пълна прозрачност и широка публична дискусия с участието на представители на потребители, доставчици, обществени организации и експерти. Категорично възразяваме срещу опитите за вземане на решения на тъмно в канцелариите на държавните институции без предварителното им обсъждане със заинтересованите страни и в нарушение на постановките на Закона за далекосъобщенията.

Считаме, че режимът на общо лицензиране, както и какъвто и да е друг разрешителен режим са неподходящи за такава бързоразвиваща се и всеобхватна област като Интернет и свързаните с нея услуги и не могат да обслужват нито интересите на държавата, нито на нейните граждани. Регулирането може да се сведе единствено до поддържането на публичен регистър на Интернет доставчици (предоставящи достъп или оператори на мрежи за Интернет достъп). Услугите, които се предлагат чрез Интернет (електронна поща, WEB, FTP, CHAT, ICQ, IRC, E-commerse и пр.) по никакъв начин не трябва да подлежат на регулация в далекосъобщителен смисъл и не могат да се разглеждат като услуги с добавена стойност върху далекосъобщителна мрежа

При необходимост някои от тези дейности, като електронната търговия например, могат да бъдат регулирани със специално предназначени за тях нормативни актове. На преследване естествено следва да подлежат и всички антиобществени и противозаконни прояви, реализиращи се посредством Интернет технологии като софтуерно пиратство, компютърна престъпност, детска порнография и други подобни.

Прието на Общо събрание на БАИ.