ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ НА КРЪГЛА МАСА ВЪВ ВРЪЗКА С

ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ОПЕРАТОРИТЕ

проведена на 11, 12 и 13 ноември 1999 г. (предложение на ISOC)

 

С посредничеството на министър-председателя на Република България Иван Костов и добрата воля на КПД и "Интернет общество - България", с любезната подкрепа на ДКД и Движение "Гергьовден" се проведе дискусия по въпросите за развитието на Интернет като стратегически елемент от настоящото и бъдещо българско общество.

В резултат от проведената дискусия КПД и "Интернет общество - България" възприеха следната обща позиция:

 1. Интернет като глобална комуникационна среда, даваща възможност за осъществяване на труд, обмен на документи, обучение, развлечения и др. представлява едно от основните измерения на бъдещето. Законодателството на Република България не е достатъчно адекватнo на предизвикателството, което представлява този световен феномен.
 2. Съществуването на обща лицензия за ред далекосъобщителни дейности е сериозен положителен пробив както в административната практика, така и в баланса на отношенията държава - обществени интереси. Приветствайки общата лицензия като практика, страните смятат, че по отношение на Интернет тя все още не е приложима, доколкото не е изяснен характерът на Интернет като нещо повече от далекосъобщителна услуга. Необходимо е специално законодателство, уреждащо телематичните услуги, което да е в съответствие с нормите на европейското законодателство и най-добрата световна практика. Във връзка с това страните заявяват готовност да изработят концепция, постигната чрез широка дискусия между специалисти, обществени организации и администрация, която да предложат на Министерски съвет за създаване на проект за Закон за телематичните услуги. Страните се надяват, че политическата воля, която направи настоящата дискусия възможна, ще бъде използвана и за законодателна инициатива в същата посока.
 3. Водени от националните интереси и защитата на интересите на държавата и обществото, страните се договарят за следното:
  1. КПД изключва т. 4 от раздел II на Заповед РД 09-235/98 (публ. в ДВ, бр. 154 от 28.12.1998 г.) и я добавя като т. 5 в раздел III на същата заповед като “5. Интернет предоставящи достъп оператори”;
  2. Страните се съгласяват, че след преместването на т. 4 в раздел III, т. 9 и т.11 от раздел II на горепосочената заповед стават неприложими спрямо Интернет и Интернет операторите;
  3. Предлагат на Върховния административен съд да спре дело 723/99;
  4. Двете страни създават работна група на обществени начала за изпълнение на т. 2 от настоящото споразумение в срок до….….. , която да синхронизира интересите на администрацията и обществото в услуга на потребителите и прогреса;
  5. В процеса на работа същата работна група ще следи дейността на Интернет операторите да не противоречи на действащото законодателство и на интересите на държавата при приватизацията на БТК;

Настоящият документ е ярка демонстрация на това, че държавната администрация и гражданското общество не са врагове и че е възможно общественият интерес и интересът на държавата да бъдат хармонични.

 

А ето и предложението на КПД, получено в 17:40 по факса.