На заседанието присъстваха членове на "Интернет Общество - България", представители на "Българска Асоциация за Интернет" и Интернет доставчиците Радо Велев, Борис Басмаджиев, Лъчезар Динев и др. Присъстваха и членове на правозащитни организации. Един полицай се опита да не допусне в залата Иван Христов от Свободна информация, но все пак до скандал не се стигна.

Протокол

София, 22.04.99 година
Върховният административен съд на Република България - петчленен състав, в съдебно заседание на двадесет и втори април хиляда деветстотин деветдесет и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУМОВ
ЧЛЕНОВЕ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ, АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ, ВАНЯ ПУНЕВА, АНТОАНЕТА АРНАУДОВА

  при участието на секретаря Мария Попинска и в присъствието на прокурора сложи на разглеждане дело No.723 по описа за 1999 година, докладваното от съдията АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

  НА ПОИМЕННО ПОВИКВАНЕ СТРАНИТЕ СЕ ПРЕДСТАВИХА ТАКА:

ЖАЛБОПОДАТЕЛ: "Интернет - Общество "България" - представлява се от председателя на УС Марковски и адвокат Димитров, надлежно упълномощен

ОТВЕТНИК: Комитет по пощи и далекосъобщения - явяват се адвокат Ставрева и юрисконсулт Трифонова

ВЕЩО ЛИЦЕ: Асен Шарланджиев - явява се

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, след изпълнение разпоредбите на чл.107 ГПК намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Сне се самоличността на вещото лице както следва: Асен Веселинов Шарланджиев - 26 г., български гражданин, женен, неосъждан, без родство със страните. Напомни му се отговорността по НК за даване на невярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Шарланджиев: Представил съм писмено заключене, което поддържам.

АДВОКАТ Димитров: Нямаме въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Ставрева: Нямаме въпроси към вещото лице, но оспорваме изцяло заключението на вещото лице, тъй като е едностранчиво и не отговаря на поставените от нас въпроси и по-специално какво представлява комуникационната мрежа, която е част от Интернет. Моля да се постави допълнителна задача на вещото лице или да се назначи тройна техническа експертиза, която да изясни всички поставени от нас въпроси.

Коментар:
Очевидно и в самия КПД не са наясно какво искат да лицензират. За присъстващите бе очевидна нервността на юристите на КПД, които при това публично си признаха, че не са наясно какво представлява комуникационната мрежа, която е част от Интернет. Или обратното. Все пак ще почакаме още три дни, за да видим какво точно ще искат от тройната експертиза.


АДВОКАТ Димитров: Искането е недопустимо. Основният проблем е, че в провежданата Секторна политика на КПД няма раздел, където попада Интернет.

АДВОКАТ Ставрева: Представям фотокопие от Решение № 570 на МС за приемане на Секторна политика в далекосъобщенията на РБ.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в настоящия ПЕТЧЛЕНЕН СЪСТАВ, намира, че следва да се уважи искането на КПД за разширяване на техническата експертиза. Ето защо и на основание чл.157, ал.2 ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА тройна техническа експертиза, като указва на страните в 7-дневен срок от днес да предложат по едно вещо лице за включване към техническата експертиза.

УКАЗВА на КПД в 3-дневен срок от днес да уточни задачите на тройната експертиза и постави писмено въпросите си към вещите лица.

УКАЗВА на КПД да внесе депозит за тройната техническа експертиза в размер на 300 000 лева по специалната сметка на ВАС.

ПРИЕМА заключението на вещото лице Асен Шарланджиев и му определя хонорар в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева, които да му бъдат изплатени от сметката на ВАС.

ОТЛАГА ДЕЛОТО за друга дата с ново призоваване на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

  СЕКРЕТАР: (п)