ДО
ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Петчленен състав
А. дело No 723 от 1999г.

МОЛБА
От Зина Трифонова и Ясна Ставрева,
процесуални представители на Комитета по пощи и далекосъобщения по а.д. 723/99г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

1. Оспорваме изцяло Исковата молба (Жалба) на Интернет Общество - България като неоснователна и немотивирана.
Считаме, че атакуваната Заповед No РД 09-235 от 1998г. на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения в раздел II, т.4, т.9 и т.11 е законосъобразна и постановена в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.2 от Закона за далекосъобщенията.

2. Възразяваме да бъдат приети като доказателства, представените от жалбоподателя документи по списъка, приложен към Исковата молба от т.4 до т.7 вкл. и от т.9 до т.25 вкл.

3. Във връзка с разпореждане на съда от съдебно заседание, проведено на 22.04.1999г., Ви изпращаме въпросите, на които следва да отговори тройната съдебно-техническа експертиза, с оглед изясняване на обстоятелството - попада ли Интернет мрежата под разпоредбата на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за далекосъобщенията.

3.1 Какво представлява Интернет като глобална среда за комуникации и бизнес?

3.2 Какви технически съоръжения и срества са необходими за осъществяване на свързаност и пренос на данни по Интернет?

4. Към настоящата молба прилагаме и моля да приемете документ за внесен депозит в размер на 300 000 (триста хиляди) лева по сметката на Върховния административен съд за тройната съдебно-техническа експертиза.

С уважение:

З. Трифонова /………./

Я. Ставрева /………../