The Web Excellence Awards   Internet Society Bulgaria (R)
 

Golden Award
Golden
Award

Silver Award
Silver
Award

Bronze Award
Bronze
Award

 

Тhese are the guidelines for the ISOC-Bulgaria web awards. English version is here.


Класация за Уеб сървър на Интернет Общество - България

Забележка: Желателно е всеки награден web сървър да постави gif-картинка, изпратена от ISOC-Bulgaria на подходящо място в съответната страница. Картинката трябва да е поставена със следния текст в html файла:

<A href=http://www.isoc.bg><IMG SRC=awardN.gif alt="Internet Society - Bulgaria award" border=0></А>

N се замества със съответната цифра 1, 2 или 3 за златнa, сребърнa и бронзовa награди.

Правилник за награждаване на Web сървъри с наградите на "Интернет Общество -България"


Класацията на Интернет Общество - България за качеството на българските уеб сървъри е създадена в София през месец май 1997 г. от специалисти в областта на Интернет. Тази класация не е комерсиална, няма търговски характер и е насочена към стимулиране на творчеството на хората, които изграждат уеб страници.

Настоящият правилник урежда условията за участие в класацията, дава някои определения на непозната терминология и е желателно да бъде поставен във всеки български уеб сървър за информация на желаещите да участват.

1. (1) За участие в "Класацията за качествен Уеб сървър" на Интернет Общество - България се допускат български web сървъри и отделни страници в тях.

(2) Български е всеки уеб сървър или страница, които се намират на територията на Република България или, макар и намирайки се извън територията на страната, са насочени тематично към въпроси, засягащи България.

2. За нуждите на този правилник Уеб сървърите се представляват от:
(1) системния администратор на машината, където е разположена съответната уеб страница;

(2) управителя на фирмата /ръководителя на организациятя/, чиято собственост е уеб сървърът.

3. Заявки за участие.

(1) Заявката за участие се изпраща на адрес: awards@mail.isoc.bg

(2) Заявка за участие може да изпрати всяко лице.

(3) В заявката трябва да са включени следните данни:

 • адрес на страницата или уеба (http://)
 • име на автора, електронен адрес, телефон
 • име на собственика на уеб сървъра
 • други, които заявителят счете за нужно или важно да изпрати.

4. Комисия за класация

(1) Комисията за класацията е съставена от 3 физически лица, членове на "Интернет Общество - България". Възможно е комисията да се състои и от всички членове на "Интернет Общество - България", които да гласуват по подходящ начин в уеб сървъра на сдружението.

5. Критерии за класацията

(1) Комисията оценява всяка уеб страница по следните критерии

 1. Леснота за ползване на информацията;
 2. Големина на страниците (стандартно по-големи страници се оценяват с по-ниски оценки, но са възможни и изключения в зависимост от съдържанието им и сложността на изпълнение);
 3. Наличие на gif и jpg картинки, големина, размери, съразмерност, анимирани gif картинки;
 4. Наличие на java и други авангардни технологии;
 5. Леснота за намирането й в рамките на дадения уеб сървър;
 6. Качество на изработка на страницата;
 7. Качество на използвания език (английски/български/друг);
 8. Аудио/Видео част;
 9. Достъпност до страницата отвън;
 10. Други, в зависимост от тематика, обща изработка и др.п.

6. Награждаване

(1) След съответната оценка, на изпратилия заявката (ако е автор на страницата или на уеб сървъра, ако не - на съответния системен администратор) се изпраща писмо, в което се регистрира спечелният знак за качество, описва се страницата и уеб сървъра, които са наградени и се прилага копие от съответната страница).

(2) Желателно е, но не е задължително в двудневен срок от получаването му, авторът да постави знака на подходящо място в началото на страницата (сървъра).

(3) "Интернет Общество - България" поддържа актуален списък с всички наградени страници и сървъри, с link към тях на подходящо място в своя уеб сървър.

7. Видове награди

(1) Златна. Дава се на страница, която е била единодушно одобрена от Комисията с 3:0 гласа.

(2) Сребърна. Дава се при 2:1 гласа, в който 2-та гласа са за златна, а единият - за друга награда или при 3 гласа за сребърен.

(3) Бронзова. Дава се при наличието на 1 глас за златна и 2 - за други знаци или при 3 гласа за бронзова. Знаците са приложени в отделни gif картинки.

8. Отнемане на награда

Награда може да бъде отнета с решение на Комисията или на Интернет Общество - България, ако наградената уеб страница или сървър:

(1) променят съдържанието на отличената страница/сървър по такъв начин, че тя да не отговаря на описаното в чл. 6, ал. 1 на настоящия Правилник;

(2) бъдат уличени с достатъчни за Комисията или ISOC-България доказателства в дейност, която противоречи на мрежовия нетикет, правилата на морала или добрите нрави;

(3) В списъка по чл. 6, ал. 3 се прави забележка, че Наградата е била отнета и се описват причините, поради което е сторено това.

Настоящият правилник може да бъде допълван и коригиран при нужда от сдружение "Интернет Общество - България".

(C) Copyright София, 1997, 1999.

Председател на УС на Интернет Общество - България:

Вени Марковски